Rafting Zorluk Seviyeleri

Ýstanbul ve Ankara'ya en yakýn rafting merkezi olan Melen'de rafting baþkadýr.

Rezervasyon ve tesis hakkýnda detaylý bilgi için týklayýnýz.

 Rafting de zorluk seviyeleri vardýr. Bu seviyeler ayrýlýrken akarsuyun akýþ hýzý, akarsudaki engeller v.b. gibi kriterlere dayanarak ayrýlýr. Rafting zorluk seviyesi olarak 6'ya ayrýlýr.

 Birinci Seviye:Raftingde birinci seviye çocuklar, iyi yüzme bilmeyen, kendini çok fazla hazýr hissetmeyen kiþilere uygun parkurlardýr.

 Ýkinci Seviye:Raftingde ikinci seviye birinci seviyeye göre daha zor parkurlardýr. Akarsuyun hýzlandýðý yerler birinci seviyeye göre daha fazladýr. Ama yinede o kadar hýzlý akan nehirler deðildir.

 Üçüncü Seviye:Zorluk seviyesi üçüncü seviye olan akarsularda rafting yapabilmek için iyi yüzme bilmek ve profesyonel bir rehbere sahip olmak gerekir.

Rafting

 Dördüncü Seviye:Dördüncü seviye bir akarsuda rafting yapabilmek için takým halinde ani manevra, þelale, girdaplar ve kayalara hazýrlýklý olmak gerekir.

 Beþinci Seviye:Eðer bu seviye bir akarsuda rafting yapmak istiyorsanýz þelalelerden uçmaya, ani manevralara, en hýzlý akýntýlara bile hazýr olmak gerekir. Ayrýca bu seviye akarsularda rafting yapabilmek çok ciddi bir iþtir.

 Altýncý Seviye:Türkiyede zorluk seviyesi altý olan sadece bir nehir vardýr. Bu nehir Çoruh nehridir. Çoruh nehrinde rafting yapabilmek için çok ciddi riskleri göze almak gerekir.