Rafting Nedir?

Ýstanbul ve Ankara'ya en yakýn rafting merkezi olan Melen'de rafting baþkadýr.

Rezervasyon ve tesis hakkýnda detaylý bilgi için týklayýnýz.

 Rafting akarsu üzerinde yapýlan ve akarsu sporlarýnýn en çok ilgi gören dalýdýr. Nehir ve çay gibi akarsular yataklarý içinde akarken kaya, aðaç kütüðü, kýsa veya uzun çaðlayan gibi bir takým doðal engellerle karþýlaþýr ve bu nedenle suyun akýþ hýzý (debi) zaman zaman deðiþir. Bazen de su yüksekten dökülerek kýsa çaðlayanlar oluþturur. Akarsuyun içinde oluþan bu tür oluþumlara Rapid adý verilir. Akarsuyun içindeki bu tür engeller zorluk derecelerine göre derecelendirilir. En kolay rafting 1. derece olan, en zor rafting ise 6. derece olandýr ki 6. derece raftingler hemen hemen geçilemeyecek kadar zor parkurlardýr.

Rafting

 Rafting, raft adý verilen küçük botlarla yapýlan bir spordur. Daha önceleri askeri amaçlarla kullanýlan bu botlar zaman içinde sportif amaçlý kullanýlmaya baþlanmýþ ve Rafting sporu ortaya çýkmýþtýr.6 veya 8 kiþilik botlarda sporcularýn hepsi kürek çekerler, sandallarda olduðu gibi botlarda kürekler bota sabitlenmemiþtir. Botun en arkasýnda ise deneyimli bir rafting sporcusu olan rehber oturur ve diðer sporcularý yönlendirir. Raftingin sporunun amacý kiþilerin üzerinde bulunduðu raftý kürekler yardýmýyla yönlendirerek botu devirmeden turu tamamlamaktýr. Türkiye rafting için son derece uygun akarsulara sahiptir. Köprüçay, Dalaman çayý, Esen çayý, Dim çayý, Fýrtýna deresi, Melen çayý, Alara çayý, Manavgat çayý, Çoruh nehri, Zamantý çayý, Maçka, Tortum ve Barhal çayý bunlarýn en baþýnda gelen akarsularýmýzdýr.

 Raftinge baþlamadan önce rehberler yeni sporcularý karþýlaþýlabilecek zorluklar hakkýnda ve herhangi bir acil durumda yapýlmasý gerekenleri anlatýr ve raftinge baþlanýr.

 Yanýnýza almanýz nedir diye soracak olursanýz; Rafting sporu yapmaya karar verdiðinizde tura giderken yanýnýza mevsime göre uygun ve özellikle rahat giysiler almanýz gerekir. Özellikle ayakkabýlarýnýzýn son derece rahat ve dayanýklý ayakkabýlar olmasýna özen gösteriniz. Yedek giysiler almanýz da yararýnýzadýr. tabi ki söylemeye gerek yok ama fotoðraf makinanýzý ve videonuzu yanýnýza almayý unutmayýnýz.