Rafting Malzemeleri

Rafting malzemelerinin satýþý için arayýnýz.

0507 610 5464

Ýstanbul ve Ankara'ya en yakýn rafting merkezi olan Melen'de rafting baþkadýr.

Rezervasyon ve tesis hakkýnda detaylý bilgi için týklayýnýz.

 Rafting yapmadan önce gerekli olan güvenlik malzemeleri mutlaka temin edilmelidir. Rafting sporunu yapmak için kullanýlmasý gerek rafting malzemeleri iki ana baþlýkta sýralanabilir. Güvenlik ekipmanlarý ve kiþisel malzemeler. Güvenlik ekipmanlarý can yeleði, kask, kurtarma ipi ve yaðmurluktan oluþur. Bu malzemeler rafting turlarýný düzenleyen þirketler tarafýndan her sporcuya verilir.

 Can yeleði; Rafting esnasýnda eðer sporcu suya düþerse onun suya batmasýný önler ve sporcunun baþýný her durumda suyun yüzünde tutarak boðýlma riskine karþý korur. Can yeleði giyildikten sonra sýkýca vücuda baðlanmalýdýr, bunun için gerekli baðlar can yeleðinin üzerinde vardýr. Çok kolayca görülebilmesi için çok canlý renklerde yapýlmýþlardýr ve gece de görünebilmeleri için üzerlerinde fosforlu reflektörler vardýr. Can yeleði giyilmeden raftinge baþlanmaz.

 Kask; Eðer sporu bottan düþerse veya bot devrilirse sporcular kafalarýný bir yere çarpýp zarar görmemeleri için baþ kýsmýný koruyan fiberglastan yapýlmýþ son derece dayanýklý bir ekipmandýr. Kask takýldýktan sonra çene altýndan sýkýca baðlanmalýdýr. Kask takýlmadan da raftinge baþlanmaz.

Rafting

 Yaðmurluk; Özellikle yaðýþlý havalarda sporcularýn iç giysilerinin ýslanmasýný önlemek için kullanýlýr.

 Kurtarma ipi; Kurtarma ipi, rafting yaparken akarsuya düþen sporcularý bota çekmek için kullanýlýr. Rafting baþlamadan önce ipin bir ucu sýkýca bota baðlanýr ve suya düþen sporculara fýrlatmak için hazýr bekletilir.

 Ayakkabý; Rafting sporu için özel olarak üretilmiþ ayakkabýlar vardýr. Bu ayakkabýlarýn yapýmýnda bota zarar verebilecek herhangi bir malzeme kullanýlmaz. Genellikle alt kýsmýnda küçük delikler vardýr, bunun amacý ayakkabýnýn içine dolan suyun kolayca boþalmasýný saðlamaktýr. Eðer rafting ayakkabýnýz yoksa rahat bir spor ayakkabý ya da sandalet kullanabilirsiniz.

 Bunlarýn dýþýnda ihtiyaç duyabileceðiniz malzemeler kiþisel eþyalarýnýzdýr. Rafting sporu yapmaya gideceðiniz zaman özellikle mevsimsel hava þartlarýna göre ihtiyacýnýz olan giysileri almayý unutmayýnýz. Giysilerinizi yedekli olarak almanýzda her zaman yarar vardýr. Ayrýca þort, mayo, güneþ kremi gibi gerekli malzemeleri de unutmayýnýz.